Ekonomija - Mokrogorska škola menadžmenta

EkonomijaEkonomija 02-06. decembar 2019.

POČETAK:
12/02/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Vladimir Vučković
VLADIMIR VUČKOVIĆ
Sanja Vučković
Sanja Vučković
SANJA VUČKOVIĆ

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

O programu Ekonomija

Program Ekonomija je jedan od modula programa Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administration). Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći i ovu diplomu. Pohađanje programa je opciono.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Program Ekonomija ima za cilj da predstavi aktuelne oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Iako je prva reakcija menadžera na modul ekonomija uzdržana, iskustvo pokazuje da su sticanje i osvežavanje znanja na ovom modulu zanimljivi i korisni za polaznike. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije i sveta: makroekonomskim agregatima i pokazateljima (komponente BDP-a), monetarnom politikom (kamatne stope i devizni kursevi), fiskalnom politikom (porezi, deficit i javni dug), ekonomskim odnosima sa svetom (tokovi robe i kapitala, devizne rezerve). U oblasti mikroekonomskih tokova, pokrivene su oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje. Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Polaznici

Modul ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije (poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu) pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme

  • Realna ekonomska aktivnost: merenje i trendovi
  • Makroekonomske projekcije
  • Instrumenti monetarne politike NBS
  • Formiranje i dinamika cena (inflacije) i kamatnih stopa
  • Javni prihodi i rashodi
  • Budžetski deficit, javni dug i kriza javnih finansija
  • Platnobilansna kretanja: roba, usluge, kapital
  • Spoljnotrgovinski deficit, spoljni dug i devizne rezerve

 

Modul počinje 02.12.2019. i traje do 06.12.2019.


Zatražite dodatne informacije o programu  

cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English