Ljubomir Madžar - Mokrogorska škola menadžmenta

Ljubomir Madžar

Ljubomir Madžar

Ljubomir Madžar

Ljubomir Madžar

Gostujući predavač

Ljubomir Madžar je jedan od vodećih ekonomista u Srbiji i regionu. Po završetku gimnazije u Somboru, diplomira na Ekonomskom fakultetu u Beogradu,potom magistrira na Williams College Mass., USA 1964. godine, a zvanje doktora ekonomskih nauka stiče na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1968. godine.

Profesionalno iskustvo Ljubomira Madžara:

 • Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je šef Katedre za privredni razvoj (1984-86)
 • Član Veća ekonomskih savetnika pri SIV-u u SFRJ (1989-1990)
 • Član Saveta za naučni rad u OS SFRJ (1990-1991)
 • Član Saveta časopisa Ekonomska misao (od 1991. do danas), časopisaIndustrija (1992. do danas)
 • Savezni ministar za privredu (1992-1993)
 • Član Komisije za reformu privrednog sistema (član njenog koordinacionog odbora i rukovodilac grupe za planiranje, 1988.)
 • Glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomska misao (1987-1991)
 • U različitim periodima član redakcija časopisa Ekonomist, Ekonomska misao i Ekonomska gledišta
 • Član je NDEJ-a i njegovog predsedništva
 • Član je Statističkog društva Jugoslavije
 • Član je Jugoslovenskih anala
 • Član je Jugoslovenske akademije ekonomskih nauka
 • Laureat Instituta ekonomskih nauka

Naučno-istraživački rad:

 • Ljubomir Madžar je posato naučni saradnik 1968. godine
 • Viši naučni saradnik 1974. godine
 • Naučni savetnik 1984. godine
 • Autor je devet knjiga, koautor na desetak knjiga i autor preko 500 članaka

Među njima:
„Osnovi teorije proizvodnje“ Beograd, Ekonomika, 1972.
„Osnovi teorije razvoja i planiranja“ (sa A. Jovanovićem), Beograd, Savremena administracija, 1990, 2. izdanje 1995.
„Privreda Jugoslavije do 1985.“ (sa O. Kovačem, Z. Popovom i D. Stanišićem), Beograd, Ekonomika 1982.
„Privredni razvoj Jugoslavije do 2000. Beograd, Institut ekonomskih nauka i Ekonomika 1982.
„Suton socijalističkih privreda“, Beograd, Ekonomika i Institut ekonomskih nauka, 1995.


English