Neda Ljepojević - Cvetković - Mokrogorska škola menadžmenta

Neda Ljepojević - Cvetković

Neda Ljepojević – Cvetković

Neda Ljepojević Cvetković

Gostujući predavač

Advokat Neda Ljepojević Cvetković rođena je u Beogradu, 28.06.1981. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u martu 2005. godine. Nakon okončanog pripavničkog staža, 2007. godine je položila pravosudni ispit i od tada je neprekidno član Advokatske komore Beograda i član Advokatske komore Srbije.

Od 2007. godine je član tima advokatske kancelarije “Lazarević-Pršić”, jedne od vodećih kancelarija u Republici Srbiji. Od 2009. godine je rukovodilac parničnog odeljenja u LP, a od 2011. godine novoformiranog HR odeljenja, koje se isključivo bavi radnim pravom i radnim sporovima. Od 2012. godine postaje partner u kancelariji LP.

Neda Ljepojević Cvetković ima posebno ekstenzivno iskustvo u rešavanju problema iz oblasti radnog prava. U svojoj praksi bavi se svim aspektima implementacije politike ljudskih resursa u kompanijama i rešavanjem svih problema vezanih za oblast ljudskih resursa, sa akcentom na izradi nacrta svih opštih i pojedinačnih akata poslodavaca radno-pravnog karaktera, zatim pripremama i aktivnom učešću u kolektivnim pregovorima poslodavaca i sindikata, kao i održavanju odnosa i komunikacije sa sindikatima.

Advokat Neda Ljepojević Cvetković takođe ima široko iskustvo i u pripremama, izradi i realizaciji programa rešavanja viška zaposlenih, primenom različitih metodologija rešavanja viška zaposlenih (uključujući “dobrovoljne” viškove, viškove na osnovu programa i na osnovu odluke; postupke sa i bez primene mera za novo zapošljavanje – posebno rad sa nepunim radnim vremenom, rad kod drugog poslodavca ili premeštaj na druge poslove; postupke sa i bez primene kriterijuma za utvrđivanje zaposlenih koji predstavljaju višak itd). Aktivno i neposredno je učestvovala u svim fazama pripreme i realizacije strategije rešavanja viška zaposlenih u velikom broju kompanija (u kojima je kroz postupke viška zaposlenih rešen status preko 1.000 zaposlenih u poslednjih godinu dana).

Pored toga, Neda Ljepojević Cvetković ima i bogato iskustvo u zastupanju poslodavaca pred sudovima u svim vrstama radnih sporova (posebno sporova koji proističu iz postupaka rešavanja viška zaposlenih, kao i povodom otkaza ugovora o radu po drugim osnovima, izmene ugovorenih uslova rada, diskriminacije i zlostavljanja na radu, preobražaja radnog odnosa iz radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, isplate zarada i drugih primanja, posebne zaštite sindikalnih predstavnika itd), kao i u upravnim postupcima pred inspekcijom rada.


English