FINANSIJSKI MENADŽMENT

Datum održavanja:
21 - 25. jun 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

PROGRAM FINANSIJSKI MENADŽMENT

Program finansijski menadžment je namenjen svima onima koji žele da steknu opšta znanja o tome kako izgleda finansijski menadžment u razvijenim multinacionalnim kompanijama i šta se od tih veština i znanja može primeniti u svom poslovanju i načinu razmišljanja. Svrha programa je shvatiti ono po čemu su razvijene zapadnoevropske kompanije toliko uspešne i po čemu se to one izdvajaju od drugih, pogotovo domaćih kompanija.

Šta je to što možemo da naučimo iz uspešnih modela velikih i moćnih i da primenimo kod nas u razvoju? Na koji način merimo uspešnost kompanije? Kada možemo sa sigurnošću da znamo da li je naše poslovanje uspešno ili ne? I zbog čega je tako kako jeste? Koji su nam to alati na raspolaganju kako bismo efikasno pratili naše poslovanje? Kakva znanja i veštine treba da poseduju naši zaposleni kako bi vodili posao na planiran način? Na sva ova i mnoga druga pitanja ćemo pokušati da damo adekvatne odgovore tokom druženja u prijatnoj atmosferi, konstruktivnoj diskusiji i kroz primere koji su dokazani u praksi kao uspešni.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM FINANSIJSKI MENADŽMENT

Program je namenjen svima koji se profesionalno bave delatnošću iz oblasti finansija i želeli bi da unaprede svoja znanja ili da čuju kako su neka rešenja iz finansija primenjena u praksi.

Program je takođe namenjen preduzetnicima ili direktorima koji vode malo, srednje ili veliko preduzeće sa ciljem da sagledaju okvir u kome velike svetske kompanije donose svoje poslovne odluke.

Na kraju ali ni najmanje bitno namenjen vlasnicima kapitala koji nisu deo poslovnog procesa odlučivanja ali koji žele da na efikasan način kontrolišu tokove svog uloženog kapitala i mogu u svakom trenutku da procene koliko vredi njihova investicija u datom momentu i da li je prinos koji ostvaruju zadovoljavajući imajući u vidu različite poslovne okolnosti i okruženje u kome je kapital uložen.

TEME PROGRAMA FINANSIJSKI MENADŽMENT

Uvod u finansije – Polaznici se upoznaju sa delokrugom rada finansijskom menadžera i koje su to sve oblasti koje treba da se uzmu u obzir u kreiranju efikasnog modela finansijkog upravljanja. Finansijski ciljevi kompanije su oblast kojoj se pristupa posebnom pažnjom u cilju definisanja pravca kretanja i prinosa na uloženi kapital. Organizacija finansija i računovodstva i povezanost sa drugim funkcijama unutar poslovnog sistema kao krucijalan faktor kontrole i razvoja biznisa se obrađuje sa posebnim akcentom. Kompletna tematika je prožeta primerima iz prakse. Kroz način organizovanja razvijenih multinacionalnih kompanija se prikazuju ključne karike efikasnosti procesa.

Finansijsko izveštavanje – Bilansi kompanije kao lična karta su osnova odakle se crpe podaci koji su osnova svih analiza uspešnosti poslovanja. Kroz ovaj modul se upoznajemo sa Bilansom novačnih tokova (Cash Flow), Bilansom stanja i Bilansom uspeha preduzeća. Bez dileme da će vreme koje posvećujemo ovim temama svako biti kratko i nemoguće da se savladaju svi računovodstveni principi i knjiženja poslovnih promena ali sa idejom da budemo osposobljeni da čitamo finansijske izveštaje i da imamo osnovu za njihovo tumačenje. Pažnja se posvećuje kako interno generisanim finansijskim izveštajima koji služe menadžmentu kao osnova za donošenje poslovnih odluka tako i eksternom setu finansijskih izveštaja koji je propisan Zakonom o računovodstvu i obavezan pri dostavljanju Agenciji za privredne registre.

Poresko izveštavanje – Polaznici se upoznaju sa glavnim poreskim oblicima propisanim u Republici Srbiji i njihovom načinu obračunavanja i dostavljanja. Poseban aspekt se posvećuje Preskom bilansu pri utvrđivanju poreza na dobit pravnih lica kao najbitnijem među jednakima. Pojašnjavamo pojmove cena van dohvata ruke i načinu obračunavanja transfernih cena između povezanih pravnih lica. Bavimo se i izbegavanju dvostrukog oporezivanja kao pojamu i šta to znači. Sve u svrhu sticanja opšteg znanja i pojmova sa kojima se susrećemo u poslovanju. Nećemo postati poreski eksperti nakon sat ipo vremena programa kao i bez suvoparnog izlaganja poreza i njihovog obračunavanja.

Finansijski pokazateljiNa ovom modulu ćemo proći kroz sve poslovne pokazatelje koji se primanju pri analizi finansijskih izveštaja a koji služe kao osnova za poređenje relativnih pokazatelja uspešnosti koji su jedini imenitelj pri poređenju malih sa velikima, onih iz ove branše sa onima u drugim branšama, domaćih i stranih, itd. Racio analiza je upotpunjena primerima iz prakse analize kompanija po izboru sa svojim glavnim konkurentima. Modul je praćen diskusijom i analizom. Cilje je da se stekne uvid u to šta se sve analizira i kada možemo da budemo sigurni da li je nešto dobro ili loše i zbog čega je tako. Pokazatelji tržišne vrednosti su takođe jedna od bitnih tema bez obzira na nizak nivo svesti i poslovanja preko domaće berze ali sa upućivanjem u mehanizme i mogućnosti investiranja kapitala na inostrane berze.

Neto obrtni kapital – Šta su to neto obrtna sredstva ili neto obrtni kapital? Kako ga izračunavamo? Zašto je to uopšte bitno da znamo i čemu to služi te da li to velike uspešne kompanije uopšte analiziraju? To su teme na koje ćemo dati odgovore tokom ovog modula sa ciljem da se steknu veštine i znanja kako efikasno upravljati working capital-om i zašto je Cash King! Primerima iz prakse adekvatnog upravljanja i kontrole radnog kapitala upotpunjujemo modul idejama koje mogu biti od koristi u svakodnevnom poslovanju kako preduzetnika tako bilo kog biznisa u odnosu na veličinu poslovanja. Recept je isti – novac je kralj i tako mu se pristupa – sa poštovanjem!

Investicione odluke i odluke vezane za finansiranje poslovanja – Polaznici stiču kompletna i detaljna znanja vezano za 4 metode procene investicionih odluka sa detaljnim obrazloženjem prednosti i mana svake od njih te koja kombinacija metoda daje najadekvatniju osnovu za procenu efikasnosti određene investicione odluke. Koje su mogućnosti kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja? Čemu služi Weighted Average Cost of Capital i zašto je to bitno da znamo? Ove teme su obrađene ne samo primerima matematičkih modela već i primerima iz prakse kako to rade oni uspešni i da to nije samo domen suve teorije već isključivo primena od strane uspešnih. Polaznici nakon ovog modula mogu samostalno da tumače prinose na kapital različitih projekata ili investicionih odluka.

Budžetiranje i kontrole – Otkud sad kombinacija ove dve teme? Proces budžetiranja od vizije i strategije poslovanja, preko godišnjih planova do konkretnog i detaljnog budžeta za narednu godinu. Proćićemo sve korake od ideje do konkretnog plana koji je iskazan cirama u svakom svom funkcionalnom delu poslovanja. A čemu to služi? Pa da bismo znali da li smo ostvarili glavnu svrhu našeg timskog udruživanja. Jer ako nemamo plan sve što ostvarimo je dobro a ako imamo konkretan cilj on mora biti iskazan kroz konkrene merljive finansijske parametre. Jedino tako ćemo znati da li smo do tog cilja i došli. A kontrole? Pa ovo i jeste deo sveobuhvatnog kontrolnog mehanizma te se bavimo u ovom modulu šta je cilj eksterne i interne revizije poslovanja. Takođe i šta radi poreska kontrola a šta neki drugi oblici kontrole i koja im je svrha. Sva predavanja će biti propraćena konkretnim primerima iz realnog poslovanja.

Modul počinje 21.06.2021. i traje do 25.06.2021.

CENA PROGRAMA

80.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Predrag Kudra
vodeći predavač za oblast finansijski menadžment
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd
„Pohađanje programa Finansijski menadžment pruža kvalitetno koncipiranu i sažetu obuku o važnosti pozicije finansijskog direktora u kompaniji. Takođe, nudi praktična uputstva na koji način i pomoću kojih alata se može meriti uspeh same kompanije, zatim konkurencija kao i doneti najbolja odluka u vezi sa budućim investiranjem raspoloživih sredstava. Sagledavanje rezultata i uspeha kompanije iz više uglova (finansijskog direktora, generalnog direktora ili bankarskog sektora) koje je obuhvaćeno je nešto što mi se najviše dopalo i svakako obogatilo znanje stečeno u dosadašnjoj karijeri. Program je koristan i preporučljiv kako za finansijere, tako i za sve one koji imaju ambicija da napreduju, dostignu liderske pozicije u svojim oblastima rada i na najbolji način upravljaju i donose odluke za svoju firmu.”
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd