Miodrag Zec

EKONOMIJA


Predavači - Miodrag Zec • Mokrogorska

Rođen je 20. januara 1952. godine u Donjem Jelovcu, opština Prijedor. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prijedoru sa odličnim uspehom. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu upisao se školske 1971/72 godine, a diplomirao je 1975. godine sa prosečnom ocenom 9.20. Postdiplomske studije na kursu „Privredni razvoj-politika privrednog razvoja” započeo je školske 1975/76. godine i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,20. Magistarski rad i doktorsku disertaciju branio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.U periodu 1975-85. radio na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci kao asistent, a potom kao docent na predmetu Politička ekonomija i Savremeni privredni sistemi. U periodu 1986-91. radi u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao istraživač-saradnik i direktor istraživanja.

Karijera

Na Filozofskom fakultetu prelazi 1991. godine na predmet „Osnovi ekonomije” gde je radio do penzije, u koju je otišao 2019. godine. Uporedo sa radom na osnovnim studijama angažovan je i na postdiplomskim studijama u Beogradu, Podgorici, Srpskom Sarajevu i Banja Luci. Na postdiplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Srpskom Sarajevu predavao je predmet „Tržište novca i kapitala”. U Banja Luci na međunarodnom postdiplomskom kursu koji Ekonomski fakultet organizuje sa LSE–London predavao je predmet „Iskustva tranzicije i rekonstrukcije”. Na AAOM-u je držao kurs pod nazivom „Privatizacija”. Do sada je bio mentor i član brojnih komisija za odbranu magistarskih i doktorskih radova na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Podgorici, Prištini i Banja Luci. Učestvovao u izradi brojnih projekata za potrebe vlade SFRJ, SRJ, Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Pored profesure bavi se konsaltingom za potrebe krupnih preduzeća i banaka. Prisutan je u javnosti kroz pisanje kolumni, prilozima u dnevnoj štampi i drugim elektronskim medijima. Član je redakcija bioskopa časopisa „Pani:ekonomija“ časopisa „Pani: ekonomija“ „Ekonomist”, „Ekonomske analize”, „Ekonomike” i Poslovna politika. Član je Naučnog društva ekonomista i Akademije ekonomskih nauka. Do sada je objavio, kao autor i koautor, šest knjiga, 34 priloga u tematskim zbirnicima i preko 150 članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.