Dejan Petrović • Mokrogorska

Dejan Petrović

Projektni menadžment

Dr Dejan Petrović je redovni profesor i Šef katedre za menadžment i specijalizovane menadžment discipline na Fakultetu organizacionih nauka. Na Fakultetu organizacionih nauka je diplomirao, magistrirao i odbranio doktorsku disertaciju, a od Privredne komore Beograda dobio je nagrade za najbolji magistarski (1997) i doktorski rad (2003).

Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama.


Biografija

Pored matičnog fakulteta predaje na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. Od stranih fakulteta najviše je angažovan na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani gde je izabran u zvanje gostujućeg profesora i predaje na MBA studijama ovog fakulteta, a predaje i na master studijama Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Tokom 2004/05 godine bio je na usavršavanju u SAD i radio je kao gostujući profesor na Radford University, gde je nakon toga održao nekoliko predavanja po pozivu. Sarađuje sa L’Ecole Central iz Pariza gde je komentor na prvom zajedničkom doktorskom radu koju ova škola sprovodi sa Fakultetom organizacionih nauka.

U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, a samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu. Bio je uključen u organizovanje mnogih naučnih i stručnih konferencija, a na više međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. Član je redakcionog odbora časopisa Tehnika – separat Menadžment, Serbian Project Management Journal  i Projektna mreža iz Slovenije. Rukovodilac je Centra za upravljanje projektima Fakulteta organizacionih nauka.

Jedan je od osnivača i član Upravnog odbora Udruženja za upravljanje projektima Srbije. Takođe je član Svetske asocijacije za upravljanje projektima (International Project Management Association – IPMA) i predstavnik Srbije u Council of Delegate ove organizacije. Osnivač je i član glavnog odbora SENET udruženja (South East Europe Project Management Network) i član je Academy of Management (SAD). Vodeći je ocenjivač Svetske asocijacije za upravljanje projektima (IPMA) za program sertifikacije projektnih menadžera koju ova ugledna organizacija sprovodi u celom svetu.

U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više različitih državnih i vodećih privrednih organizacija. Kao rukovodilac i/ili predavač učestvovao je na brojnim edukativnim programima, specijalističkim seminarima i treninzima iz oblasti menadžmenta.

Ekspertiza

Redovni profesor i šef katedre na FON-u.

Iskustvo

Rukovodilac na velikom broju projekata.

Funkcija

Kodirektor Mokrogorskog Executiv MBA-a.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.