Korporativno preduzetništvo i inovacije

Datum održavanja:
21 - 25. oktobar 2024.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
100.000 RSD + PDV

Menadžment inovacija

Program Korporativno preduzetništvo i inovacije

Kompanije ili inoviraju ili nestaju sa tržišta!
Inoviranje poslovnih modela više nije stvar izbora, to je osnova opstanka u sadašnjem vremenu i u budućnosti!

U korenu pojma inovacije nalazi se potreba da se nešto preduzme, promeni i bez inoviranja poslovnih modela većina organizacija više neće moći da opstane u savremenim uslovima poslovanja. Ulazak na međunarodna tržišta je takođe nešto bez čega se ne može zamisliti savremeno poslovanje i ostvarivajne konkurentske prednosti.

Ova program ima za cilj da poslovnim ljudima u Srbiji i okruženju pomogne da bolje iskoriste ograničene resurse u svojim organizacijama i da steknu znanja i alate kako bi se uspešno nadmetali sa konkurencijom u zemlji ili bilo gde u svetu.

Po završetku ovog modula polaznici će drugačije posmatrati sebe i svoju organizaciju i biće u stanju da uvode unapređenja u poslovanju. Polaznici će razumeti kako se stvaraju vrednost kroz inovacije na domaćem i međunarodnim tržištima i koje su veštine potrebne za uspeh u današnjem konkurentskom i globalnom okruženju.

Dodatna vrednost ovog programa su analize studija slučajeva ako bi se suštinski razumelo kako organizacije koriste inovacije za postizanje konkurentske prednosti, sa posebnim fokusom na upoređivanje situacije u Kini i Aziji sa situacijom u Evropi i zapadnom svetu i u našem okruženju.

Na samom kraju programa, polaznici će raditi na praktičnom projektu vezanim za njihove organizacije, gde će moći da primene stečena znanja.

Kome je namenjen program Korporativno preduzetništvo i inovacije?

Menadžerima srednjeg nivoa i rukovodiocima koji žele da donesu nove ideje, povećaju inovativnost i unaprede poslovne rezultate svojih organizacija u odnosu na konkurenciju. Donosiocima odluka u organizaciji koji su zainteresovani za najnoviije trendove i za širenje poslovanja na međunarodna tržišta. Liderima u organizacijama koje žele da postanu prepoznatljive
i da opstanu u dužem vremenskom periodu.

Cilj programa

Najvažniji cilj ovog savremenog programa je da polaznici usvoje moderna i korisna znanja koja će im direkno
pomoći u unapređenju poslovanja.

Program je zamišljen da direktno pomogne polaznicima da razviju kreativno i kritičko razmišljanje i da savladaju metode za unapređenje procesa u organizaciji. Kao kranji rezultat, polaznici ovog programa će u svojim organizacijama moći da unapređuju postojeće proizvode i usluge, učestvuju u razvoju novih, unapređenih proizvoda i usluga kao i da pomognu organizaciji u otvaranju novih, međunarodnih tržišta.

Mokrogorska • logo

Teme programa Korporativno preduzetništvo i inovacije

• Lična kreativnost;
• Analiza trenutne situacije u organizaciji;
• Analiza svetskih trendova u poslovanju;
• Genereisanja novih, modernih ideja za unapređenje poslovanja;
• Inovacije proizvoda i poslovnog modela;
• Upravljanje procesom unapređenja u organizaciji;
• Razvoj novih proizvoda i usluga;
• Uvođenje organizacije na međunarodna tržišta;
• Analiza stanja u razvijenim zemljama i na tržištima u razvoju;
• Izazovi u poslovnim inovacijama.

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Inovacijskog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program KORPORATIVNO PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJA

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96