Marketing menadžment - Mokra Gora School of Management

Marketing menadžmentMarketing menadžment 07-11. oktobar

POČETAK:
10/07/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Bojan Joksimović
Bojan Joksimović
Manuela Stamatović
Manuela Stamatović

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra gora   Vidi mapu

O programu Marketing menadžment

Marketing menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o samom pojmu marketinga, njegovoj integraciji, povezanosti i uticaju na poslovanje organizacije.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Koristeći dostupna istraživanja sa lokalnog i globalnog tržišta i savremene marketinške alate, učesnici će biti u mogućnosti da kreiraju efikasne marketinške strategije, sa ciljem obezbeđivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije. Poseban osvrt prilikom planiranja marketing miksa biće na digitalnim marketing kanalima.Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da unaprede svoja znanja iz oblasti marketing menadžmenta. Predavanja prati mnoštvo odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za efikasan i efektivan marketinški nastup.

Teme

Osnove marketinga –   Sticanje osnovnih znanja o marketingu, kao osnov za dalje bavljenje marketingom. Ova tema obradjuje ključna znanja o samom pojmu marketinga, njegovim različitim koncepcijama, marketing okruženju, kao i o procesu upravljanja marketingom i marketing miksu.

Marketinška istraživanja – Upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja. Koristimo se dostupnim istraživanjima i analizala lokalnog i globalnog tržišta. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja vezana za istraživanje tržišta, potrošača i konkurencije.

Marketing strategija – Znanja i veštine neophodne za razumevanje i kreiranje efikasne marketinške strategije. Fokusira se na svrhu i funkciju marketinške strategije, kao i na njegov odnos prema tržištu, konkurentima i potrošačima, sa ciljem obezbedjivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije.

Planiranje i segmentacija tržišta – Upoznaje se pojam tržišta, segmentacije i izbora ciljnog tržišta. Polaznici se upoznaju sa pozicioniranjem proizvoda i strategijama pozicioniranja, kao i sa tržišnim segmentima. Proces kreiranja proizvoda ili usluga prema željama i potrebama kupaca.

Ponašanje potrošača – Veštine neophodne za razumevanje ponašanja potrošača, na finalnom i poslovnom tržištu. Razumevanje potreba i faktora koji utiču na njihovo ponašanje, kao i na proces donošenja odluka o kupovini.

Digitalni marketing – Ova tema obradjuje analizu lokalnog i globanog tržišta digitalnog marketinga uz studije slujača najboljih praksi. Polaznici će steći veštine i praktična znanja koje im omogućava izbor najefektivnijeg i najefikasnijeg kanala digitalnog marketinga za ostvarivanje ciljeva njihove marketinške strategije. Posebna pažnja biće posvećena taktikama i realizaciji performance marketing  i lead generation kampanja.

Marketing planiranje – Polaznici se upoznaju sa značajem i tehnikama koje ih osposobljavaju za samostalno planiranje marketinških aktivnosti – od strategije do razičitih modela marketing planiranja.

Marketing miks u praksi – Znanja i najbolje studije slučaja iz prakse, koje jasno demonstriraju način kontrolisanja elementarnih varijabli marketinga 4P: cena (price), proizvod (product), promocija (promotion) i distribucija (place).

Integrisane marketing aktivnosti – Predstavljaju se osnovni koncepti  i principi u realizaciji integrisanih marketinških aktivnosti. Kroz studije slučaja, polaznici stiču znanja o odabiru efikasnog marketing miksa, komunikacionih kanala i frekvencije marketinških aktivnosti. Posebna pažnja će biti usmerena na smisao funkcije marketinga u celokupnoj poslovnoj organizaciji.

Modul počinje 07.10.2019. i traje do 11.10.2019.


Zatražite dodatne informacije o programu  

 Komentariši

English