Marketing menadžment - Mokra Gora School of Management

Marketing menadžmentMarketing menadžment 07-11. oktobar

POČETAK:
10/07/2019
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Bojan Joksimović
Bojan Joksimović
Manuela Stamatović
Manuela Stamatović

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra gora   Vidi mapu

O programu Marketing menadžment

Marketing menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o samom pojmu marketinga, njegovoj integraciji, povezanosti i uticaju na poslovanje organizacije.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije  

Koristeći dostupna istraživanja sa lokalnog i globalnog tržišta i savremene marketinške alate, učesnici će biti u mogućnosti da kreiraju efikasne marketinške strategije, sa ciljem obezbeđivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije. Poseban osvrt prilikom planiranja marketing miksa biće na digitalnim marketing kanalima.


marketing menadžment seminar


Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da unaprede svoja znanja iz oblasti marketing menadžmenta. Predavanja prati mnoštvo odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za efikasan i efektivan marketinški nastup.

Teme

Osnove marketinga –   Sticanje osnovnih znanja o marketingu, kao osnov za dalje bavljenje marketingom. Ova tema obradjuje ključna znanja o samom pojmu marketinga, njegovim različitim koncepcijama, marketing okruženju, kao i o procesu upravljanja marketingom i marketing miksu.

Marketinška istraživanja – Upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja. Koristimo se dostupnim istraživanjima i analizala lokalnog i globalnog tržišta. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja vezana za istraživanje tržišta, potrošača i konkurencije.

Marketing strategija – Znanja i veštine neophodne za razumevanje i kreiranje efikasne marketinške strategije. Fokusira se na svrhu i funkciju marketinške strategije, kao i na njegov odnos prema tržištu, konkurentima i potrošačima, sa ciljem obezbedjivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije.

Planiranje i segmentacija tržišta – Upoznaje se pojam tržišta, segmentacije i izbora ciljnog tržišta. Polaznici se upoznaju sa pozicioniranjem proizvoda i strategijama pozicioniranja, kao i sa tržišnim segmentima. Proces kreiranja proizvoda ili usluga prema željama i potrebama kupaca.

Ponašanje potrošača – Veštine neophodne za razumevanje ponašanja potrošača, na finalnom i poslovnom tržištu. Razumevanje potreba i faktora koji utiču na njihovo ponašanje, kao i na proces donošenja odluka o kupovini.

Digitalni marketing – Ova tema obradjuje analizu lokalnog i globanog tržišta digitalnog marketinga uz studije slujača najboljih praksi. Polaznici će steći veštine i praktična znanja koje im omogućava izbor najefektivnijeg i najefikasnijeg kanala digitalnog marketinga za ostvarivanje ciljeva njihove marketinške strategije. Posebna pažnja biće posvećena taktikama i realizaciji performance marketing  i lead generation kampanja.

Marketing planiranje – Polaznici se upoznaju sa značajem i tehnikama koje ih osposobljavaju za samostalno planiranje marketinških aktivnosti – od strategije do razičitih modela marketing planiranja.

Marketing miks u praksi – Znanja i najbolje studije slučaja iz prakse, koje jasno demonstriraju način kontrolisanja elementarnih varijabli marketinga 4P: cena (price), proizvod (product), promocija (promotion) i distribucija (place).

Integrisane marketing aktivnosti – Predstavljaju se osnovni koncepti  i principi u realizaciji integrisanih marketinških aktivnosti. Kroz studije slučaja, polaznici stiču znanja o odabiru efikasnog marketing miksa, komunikacionih kanala i frekvencije marketinških aktivnosti. Posebna pažnja će biti usmerena na smisao funkcije marketinga u celokupnoj poslovnoj organizaciji.

Modul počinje 07.10.2019. i traje do 11.10.2019.


Zatražite dodatne informacije o programu  

 Komentariši

English