Primenjena ekonomija

Datum održavanja:
28 - 31. januar 2020.
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Cena:
80.000 RSD + PDV

O programu Primenjena ekonomija

Program Primenjena ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o principima ekonomije kojima svaki poslovni čovek treba da vlada. Obrađene su najvažnije oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa ekonomskom slikom Srbije, načinom na koji se vodi ekonomska politika Srbije, mogućnostima da predvide i uključe u svoje poslovanje makroekonomske veličine, savremenim poslovnim tehnikama upravljanja prihodima i troškovima i izvorima finansiranja na koje se mogu osloniti.

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom su: ekonomska slika Srbije, kako upravljati (makro)ekonomijom, ekonomska slika preduzeća i kako upravljati firmom.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije

Učesnici programa

Modul Primenjena ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije, deviznih kurseva i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme

  • 10 nezaobilazanih principa poslovne ekonomije
  • Makroekonomija Srbije i mesto Srbije u regionu i svetu
  • Kako i o čemu odlučuju guverneri i ministri finansija
  • Kako predvideti kamatne stope, inflaciju i devizni kurs
  • Upravljanje prihodima i troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
  • Da li pri finansiranju postoje alternative zaduživanju i sopstvenim sredstvima
  • Prilagođavanje poslovanje u zavisnosti od faze životnog ciklusa preduzeća

Modul počinje 28.1.2020. i traje do 31.1.2020.

Zatražite dodatne informacije o programu

Cena*: 80.000,00 RSD + PDV
**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Predavači

Vladimir Vučković
osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.
Marko Danon
samostalni ekonomista – istraživač, Centar za visoke ekonomske studije
Marko Danon je ekonomista sa praktičnim iskustvom u bankarstvu i poslovnom savetovanju. Ima 7 godina iskustva u bankarstvu, gde je bio zadužen za ekonomska istraživanja i upravljanje likvidnošću, kako u analitičkim praksama, tako i na financijskim tržištima, zajedno sa naprednom obradom podataka.
Predrag Kudra
finansijski direktor, Fresenius Medical Care Srbija
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.