Primenjena ekonomija

Datum održavanja:
13 - 17. novembar 2023.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Cena:
90.000 RSD + PDV

Primenjena ekonomija

Program Primenjena ekonomija

Program Primenjena ekonomija ima za cilj da upozna učesnike programa s ekonomskim principima, metodama i mehanizmima kojima svaki poslovni čovek treba da vlada. Obrađene su najvažnije oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju s osnovama ekonomskog odlučivanja, principima i mehanizmima na tržištu, metodama optimizacije operativnog i finansijskog poslovanja, utvrđivanjem cene koštanja i prodajne cene, tehnikama upravljanja troškovima, vrednošću i ljudima. Makro aspekt posvećen je načinu na koji se vodi ekonomska politika u zemlji i svetu, kao i načinima da se u poslovne planove uključe promene u makroekonomskom okruženju (inflacija, kamatne stope, devizni kurs, bruto domaći proizvod).

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom Primenjena ekonomija su: principi mikroekonomije i poslovanja preduzeća, projektovanje tražnje i upravljanje ponudom, tehnike upravljanja troškovima, slika nacionalne i globalne ekonomije i makroekonomska politika, poslovne projekcije u zavisnosti od makroekonomskog okruženja.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Kome je namenjen program Primenjena ekonomija .

Modul Primenjena ekonomija namenjen je menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa, svima kojima je u radu potrebna veće poznavanje ekonomskih principa i relacija. Pored tehničkih i specijalističkih znanja, privrednici treba da znaju da prate i uključe u svoje poslovanje širu ekonomsku sliku. Osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća. Takođe, u poslovanju treba da se primene i projektuju različiti ekonomski agregati i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije, deviznih kurseva i drugih.
Mokrogorska • logo

Teme programa Primenjena ekonomija

 • Najvažniji principi primenjene ekonomije
 • Podsticaji i ograničenja ekonomskog odlučivanja
 • Analiza i predviđanje tražnje
 • Analiza troškova i ponude
 • Upravljanje prihodima i troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
 • Značaj odnosa kapitala i duga za rezultate preduzeća
 • Obračun cena gotovih proizvoda, kredita i isplativosti investicija
 • Makroekonomske veličine: inflacija, devizni kurs, kamatne stope, bruto domaći proizvod
 • Kako i o čemu odlučuju guverneri i ministri finansija
 • Kako predvideti kamatne stope, inflaciju i devizni kurs
 • Kako funkcioniše međunarodna ekonomija

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka programa Primenjena ekonomijia, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

 

Prijavite se na program PRIMENJENA EKONOMIJA

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073