Imenovanje kodirektora MEMBA 2.0 programa

Povratak na Blog

Imenovanje kodirektora MEMBA 2.0 programa

MEMBA 2.0

Program za upravljanje poslovanjem za izvršni nivo – MEMBA 2.0 (eng. Mokrogorski Executive MBA) je krojen za top menadžere Srbije i regiona. Osmu godinu zaredom, najbolji direktori i vlasnici biznisa upisuju MEMBA program kao nastavak svog profesionalnog i ličnog razvoja. Alumni baza broji 95 studenata, lidera u svojim industrijama i oblastima poslovanja. MEMBA 2.0 program predstavlja  jedinstvenu razmenu znanja i iskustva između predavača bogatog karijernog i profesionalnog iskustva i trenutnim i budućim liderima naše regionalne privrede.

Mokrogorska škola menadžmenta, sa ponosom obaveštava javnost da su za kodirektore MEMBA 2.0 programa izabrani:

Dejan Petrović, redovni je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na kojem je diplomirao, magistrirao i odbranio doktorsku disertaciju. Od Privredne komore Beograda dobio je nagrade za najbolji magistarski i doktorski rad. Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama.

Pored matičnog fakulteta predaje na više fakulteta u zemlji i inostranstvu. Bio je na usavršavanju u SAD i radio kao gostujući profesor na Radford University, gde je nakon toga održao nekoliko predavanja po pozivu. Sarađuje sa L’Ecole Central iz Pariza gde je bio komentor na prvom zajedničkom doktorskom radu sa  Univerzitetom u Beogradu.

Bio je uključen u organizovanje mnogih naučnih i stručnih konferencija, a na više međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. Član je redakcionih odbora časopisa “International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management”, „Projektna mreža Slovenije“, „Tehnika“ (oblast Menadžment), „Ekonomika” i „Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici“.

U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više različitih državnih i vodećih privrednih organizacija. Redovni je član Inženjerske akademije Srbije. Član je Matičnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, član je Odbora Zadužbine Vlajka Kalenića, rukovodilac je Centra za upravljanje investicijama Fakulteta organizacionih nauka.

  • Dr Vladimir Vučković, osnivač i predavač Mokrogorske škole menadžmenta, član UO Banka Inteza i preduzetnik

Vladimir Vučković, rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Predavao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998-2008) i Megatrend univerzitetu (2008-2016). U periodu od 2011. do 2020. obavljao je funkciju člana Fiskalnog saveta Republike Srbije.

U svojoj karijeri, Vladimir je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment. Nezavisni je član Upravnog odbora Banke Inteza.

Vladimir Vučković je bio član redakcije časopisa Mesečne analize i prognoze (izdanje Instituta ekonomskih nauka), urednik biltena Makroekonomske analize i trendovi i konjunkturni barometar (izdanje Ekonomskog instituta iz Beograda) i autor u Kvartalnom monitoru (izdanje Fonda za razvoj ekonomske nauke).

Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Učestovao je u izradi brojnih projekata i istraživanja, podržanih od strane republičkih ministarstava, Narodne banke Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju. Član je društva MŠM od 2013. godine.

Vladimir je oženjen Sanjom, s kojom ima tri sina.

Utisci sa prvog modula – Ekonomija

Tokom ovog modula učili smo o globalnim i domaćim ekonomskim tokovima, tržištima, cenama, ponudi i potražnji, ekonomskim politikama, domaćoj ekonomskoj istoriji,  novcu i finansijskim tržištima, budžetu, vladi, centralnoj banci, ekonomskim integracijama i ekonomskim izazovima sa kojima se Srbija susreće.

Sledeći modul – Finansije

Prvi put u svojoj istoriji, MEMBA je odlučila da uči svoje studente o trgovanju akcijama na berzi i to stvarno, sa pravim (po želji studenata) iznosima, uz pomoć najpoznatijeg stručnjaka iz ove oblasti u Srbiji – Radeta Rakočevića. Pored Radeta, na modulu Finansije predavaće naš dugogodišnji predavač Predrag Kudra. Celokupnu sliku o finansijama upotpuniće i prof. dr Vladimi Poznanić, Dušan Vujović, Vladan Mutavdžić, Dejan Nikolić i drugi.

Upis za tekuću generaciju studenata traje do 10. februara!

SAZNAJTE VIŠE O MEMBA 2.0

Podelite

Povratak na Blog